O škole

História školy

 • Naša škola mala pôvodný názov Odborné učilište pri n. p. Bratislavské automobilové závody
 • Vyučovanie začalo 1.9.1977 v budove ZDŠ Spojov v Lamači
 • Praktická výučba bola rozmiestnená na viacerých učňovských pracoviskách v Bratislave ( AZNP BAZ, TATRA, Meopta, Mototechna a Kovospracujúci podnik)
 • Do roku 1979 boli na našej škole len dvojročné a trojročné učebné odbory (spolu 8)
 • 1.9.1979 – rozšírenie vyučovania o 4-ročný študijný odbor – mechanik nastavovač pre obrábacie stroje a linky, následne vznik Stredného odborného učilišťa strojárskeho
 • V šk. roku 1979/80 odbor školstva hl. mesta pridelil učilišťu budovu bývalej ekonomickej školy na Mlynských Luhoch – tu sa začala výučba 5.11.1979
 • September 1984 – kladenie základného kameňa SOUs – v blízkosti materského podniku v Devínskej Novej Vsi
 • Od 1.9.1988 má škola nové sídlo – ul. Jána Jonáša 5, Bratislava
 • 30.6.1991 – SOUs odčlenené delimitáciou od materského podniku a stáva sa samostatným právnym subjektom
 • Predložili sme projekt transformácie školy na Pilotné centrum pre odborné vzdelávanie a prípravu kvalifikovaných pracovníkov pre predaj a servis motorových vozidiel, ktorý bol schválený v máji 2003
 • K naplneniu cieľov vytýčených v projekte prebehla intenzívna prestavba a vybudovanie nových odborných učební.
  S výučbou podľa novo koncipovaných ZPD sme začali 1.9.2003
 • Prebehli rokovania s partnermi o možnostiach hlbšej spolupráce pri nábore žiakov pre štúdium na našej škole, vybavenosti školy modernými didaktickými pomôckami a školení pedagogického zboru s cieľom zabezpečiť kontinuitu medzi novými poznatkami v automobilovom priemysle a učebnými osnovami pre jednotlivé učebné odbory v oblasti autoopravárenstva
 • 8.10.2004 bolo otvorené Pilotné centrum pre odborné vzdelávanie a prípravu kvalifikovaných pracovníkov pre predaj a servis motorových vozidiel
 • 1.1.2008 bolo k škole pričlenené pracovisko SOU energetické, Záhorská Bystrica
 • 1.9.2008 škola nesie názov Stredná odborná škola
 • 27.1.2009 škola nesie názov Stredná odborná škola automobilová
 • 1.9.2014 začíname s modulovým vyučovaním v 1. ročníku UO 2487 H autoopravár
 • 9.9.2014 sme podpísali Deklaráciu o užšej spolupráci s VW Slovakia, a. s.
 • 1.9.2015 začíname s duálnym vzdelávaním v 1. ročníku UO 2487 H autoopravár (9 žiakov je zazmluvnených)
 • 11.9.2015 sme podpísali Deklaráciu o vzájomnej spolupráci s VW Slovakia, a. s.
 • Súčasťou školy bol do 31.8.2016 Školský internát na Saratovskej ulici v Bratislave – Dúbravke

 

 

 

 

 

 

Počet návštev: 3587360

Zriaďovateľ

Duálna akadémia z.z.p.o. J. Jonáša 5, 841 08 Bratislava:

Kontakt

 • Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia
  J. Jonáša 5
  843 06 Bratislava 49
 • 02/69 307 210
  fax: 02/64 776 875