Navigácia

Výchovný poradca

         ako_postupovat_pri_zacleneni_ziaka_so_SVVP.pdf

Na stiahnutie: Navrh_na_vzdelavanie_ziaka_so_SVVP.pdf     Skolska_integracia_od_1.9.2015.pdf

Výchovný poradca:  Mgr. Viera Švajlenová

Konzultačné hodiny:    

individuálne po dohode

Telefonický kontakt:    02/ 69 307 251

e-mail: svajlenova1@post.sk    

Školský psychológ:     PhDr. Eva Nakhlé – CPPPa P BA IV, Fedákova 3

http://www.psychologickeporadenstvo.sk  

Náplň práce vcýchovného poradcu:

a) plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie mládeže, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí a mládeže,

b) venuje osobitnú pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom   so zmenenou pracovnou schopnosťou, žiakom s postihnutím, nadaným a talentovaným žiakom,

c) zabezpečuje komplexný poradenský servis – metodickú činnosť pre pedagogických zamestnancov školy, informačnú a poradenskú činnosť pre pedagogických zamestnancov, rodičov a žiakov, diagnostickú činnosť pre žiakov,

d) poskytuje pomoc pri riešení otázok osobnostného, sociálneho a vzdelávacieho vývinu – pedagógom a rodičom detí s vývinovými poruchami učenia, pedagógom a rodičom detí s  poruchami správania, pri voľbe štúdia a povolania a pri zabezpečovaní integrácie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

e) sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež,

f) podieľa sa na realizácii prevencie sociálno-patologických javov mládeže v spolupráci s koordinátorom prevencie sociálno-patologických javov a triednymi učiteľmi a vytvára kontrolný systém na monitorovanie situácie v škole,

g) aktívne sa zúčastňuje pracovných porád, na ktorých informuje pedagogických zamestnancov školy o poradenských aktivitách, práci výchovného poradcu, opatreniach potrebných pre riešenie problémov žiakov v prospechu a správaní; seminárov a školení organizovaných pre výchovných poradcov.

h) dôsledne dodržiava a presadzuje v podmienkach školy zákon o ochrane osobných údajov.

 

 

Počet návštev: 3527661

Zriaďovateľ

Duálna akadémia z.z.p.o. J. Jonáša 5, 841 08 Bratislava:

Kontakt

  • Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia
    J. Jonáša 5
    843 06 Bratislava 49
  • 02/69 307 210
    fax: 02/64 776 875