Navigácia

Rada školy

Zasadnutia Rady školy: 18. 10. 2018 a 25. 03. 2019

Rada školy bola ustanovená v zmysle § 24 zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 29.09.2016. Funkčné obdobie začalo dňom 19.12.2016 na obdobie 4 rokov.

STATUT_RADY_SKOLY.pdf

 

Členovia rady školy

 

 P. č.

 Meno a priezvisko

 Funkcia

 Zvolený /delegovaný/ za 

1.

 Ing. Martin Žitný

 predseda

 pedagogických zamestnancov

2.

 Ing. Ján Tuna

 člen

 pedagogických zamestnancov

3.

 Karol Fusko 

 člen

 nepedagogických zamestnancov

4.

 Patrícia Benkovičová

 členka

 rodičov

5.

 Alena Čepičková-Leskovská

 členka

 rodičov

6.

 Veronika Miklušičáková

 členka

 rodičov

7.

 Richard Linek

 člen

 žiakov

8.

 Eric Reuting

 člen

 Volkswagen Slovakia, a.s.      (zriaďovateľa DA, z.z.p.o.)

9.

 Ing. Vladimír Slezák

 člen

 Siemens, s.r.o.              (zriaďovateľa DA, z.z.p.o.)

10.

 Mgr. Branislav Gröhling

 člen

 Bratislavský samosprávny kraj     (zriaďovateľa DA, z.z.p.o.)

 
Prerokovacie kompetencie rady školy

Riaditeľ predkladá zriaďovateľovi na schválenie a rade školy na vyjadrenie

a) návrhy na počty prijímaných žiakov,
b) návrh na zavedenie študijných alebo učebných odborov a ich zameranie,
c) návrh školského vzdelávacieho programu,
d) návrh rozpočtu,
e) návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy alebo školského zariadenia,
f) správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach,
g) správu o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského zariadenia,
h) koncepčný zámer rozvoja školy alebo školského zariadenia rozpracovaný najmenej na dva roky a každoročne jeho vyhodnotenie,
i) informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.

Rada školy sa vyjadruje ku koncepčným zámerom rozvoja školy alebo školského zariadenia, k návrhu na zrušenie školy a školského zariadenia.

 

Rada školy
- uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa,
- navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa a
- predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením.

Ak je zriaďovateľom obec, samosprávny kraj alebo krajský školský úrad,
vymenúva riaditeľa na päťročné funkčné obdobie zriaďovateľ na návrh rady školy v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia návrhu. Rada školy predkladá návrh na kandidáta na riaditeľa na základe výberového konania okrem kandidáta, ktorý bol už odvolaný zriaďovateľom (pre dôvody uvedené v § 3 ods. 7 a 8 zákona). Návrh rady školy je pre zriaďovateľa záväzný, ak tento zákon neustanovuje inak.

 

Počet návštev: 3527895

Zriaďovateľ

Duálna akadémia z.z.p.o. J. Jonáša 5, 841 08 Bratislava:

Kontakt

  • Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia
    J. Jonáša 5
    843 06 Bratislava 49
  • 02/69 307 210
    fax: 02/64 776 875