Navigácia

STEP AHEAD PAT ALT INTERCAR VoLanT Učebňa KV EdTWIN 2010 Grafické systémy I Grafické systémy II PC ZAP SR Deň dievčaťa v technike Európsky sociálny fond Digitálne štúrovstvo I. Digitálne štúrovstvo II. Mobilné jazykové laboratórium LDV, ERASMUS+ / mobility - odborné stáže študentov v zahraničí Zelená energia / solárna autodráha / Nadácia VW GREEN WHEELS Greenpower

Naše projekty

INTERCAR

                           http://www.intercarproject.net/default.aspx

Článok: "Aj na malej škole sa môžu diať veľké veci"   str. 36  http://www.ozpsav.sk/files/az_leto_2014.pdf

Ako vznikol projekt

Myšlienka projektu vznikla prostredníctvom spolupráce spoločnosti Centre for Modern Education (SK) a Strednej odbornej školy automobilovej Jána Jonáša z Bratislavy, v rámci v oblasti inovácie všeobecného jazykového vzdelávania, z ktorej vyvstala potreba vytvorenia výučbových materiálov pre odborné jazykové vzdelávanie študentov autoprofesií s následnou dostupnosťou na slovenskom školskom vzdelávacom trhu i pre potreby iných škôl.

SOŠA Bratislava so svojimi študentmi vo vyučovaní využívala on-line portál pre výučbu všeobecných jazykov, vyvinutý pre všeobecné vzdelávanie. Spolu s učiteľmi zo školy sme si uvedomili, že študenti  v škole potrebujú získať zručnosti nielen zo všeobecného jazyka, ale predovšetkým zručnosti komunikácie  v odbornom jazyku, využiteľné na trhu práce v profesii, pre ktorú sa sami pri výbere školy rozhodli.
V spoločnej diskusii vyvstala potreba riešenia problému absencie výukových materiálov, zameraných na kombinované zručnosti komunikácie v cudzom jazyku a technických odborov, ktoré by boli dostupné pre učiteľov a ich študentov na slovenskom vzdelávacom trhu.

Z tohto dôvodu sme sa rozhodli vytvoriť partnerstvo vzdelávacích inštitúcií  a realizovať projekt s cieľom pomôcť riešiť tento problém a vytvorením učebných materiálov pre odborný cudzí jazyk poskytnúť jedno z možných riešení.

Cieľom projektu je podpora inovatívnych prístupov vo vzdelávaní odborného cudzieho jazyka v oblasti autoprofesií prostredníctvom transferu existujúcich inovatívnych výučbových metodológií používaných v Českej republike – komplexného online vzdelávacieho prostredia (LMS) – portálu a výučbovej metódy kombinovaného vzdelávania online a klasickej formy (blended learning) s využitím 2D a 3D materiálov pre autoprofesie z UK.
Veríme, že kombináciou oboch uvedených inovácií a vytvorením obsahu pre odborné jazykové vzdelávanie pre autoprofesie sa podarí zvýšiť kvalitu tejto oblasti vzdelávania a dostupnosť výučbových materiálov v anglickom, nemeckom a francúzskom odbornom jazyku.  
V rámci projektu budú vytvorené učebnice pre učiteľov, cvičebnice pre študentov a odborný slovník pre autoprofesie.
Všetky uvedené materiály budú doplnkom k online portálu, využívajúcom 2D a 3D animácie z UK, obsahujúcom interaktívne jazykové cvičenia, vytvorené kombinovaním prenášaných osvedčených metodológií a ich prispôsobením pre slovenský školský vzdelávací trh.
Z hľadiska dlhodobej perspektívy očakávame rozvoj jazykových zručností a IKT kompetencií u približne 3000 študentov autoprofesií.

Kľúčové aktivity:

Transfer a prispôsobenie LMS

Transfer už existujúcich materiálov – LMS portálu používaného základnými a strednými školami v Českej republike a jeho prispôsobenie potrebám cieľovej skupiny stredných odborných škôl v SR s cieľom vytvorenia moderného nástroja na

Transfer a prispôsobenie 2D a 3D fotografií a videí z oblasti autoprofesií z UK

Transfer know – how a približne 1000 ks učebných materiálov/odborných fotografií a videí z UK a ich použitie pre vytvorenie výukových materiálov odborného cudzieho jazyka pre stredné odborné školy a študentov autoprofesií v SR.

Tvorba obsahu pre odborný cudzí jazyk, upload obsahu do LMS, interné testovanie a adaptácia

Tvorba obsahu pre odborný cudzí jazyk v oblasti autoprofesií, pre ročníky 1 – 5 stredných odborných škôl s cieľom zvýšiť záujem o štúdium a výučbu moderných jazykov viazaných s konkrétnou profesiou v súlade s požiadavkami trhu práce

Tréning pre učiteľov zameraný na používanie LMS

Cieľom IKT tréningov určených pre učiteľov cudzieho jazyka stredných odborných škôl z oblasti autoprofesií je nadobudnutie zručností používania LMS/online portálu a motivácia používania LMS vo vyučovacom procese.

Testovanie

Otestovanie transferovanej LMS/portálu a vytvorených cvičení s odborným jazykovým obsahom, s predpokladaným počtom 3300 cvičení z AJ, NJ, FRJ určených autoprofesiám za účelom ich dlhodobého používania strednými odbornými školami v SR.

Administrácia LMS

Zabezpečenie dlhodobej údržby a prevádzkovania LMS/portálu a poskytovania technickej podpory užívateľom s cieľom zabezpečiť bezproblémovú výučbu s maximálnym možným využitím portálu.

Šírenie výsledkov projektu

Šírenie výsledkov projektu medzi cieľové skupiny projektu a ďalších potenciálnych užívateľov – odborné školy, vzdelávacie inštitúcie poskytujúce rekvalifikačné služby, jazykové inštitúcie, automobilky, malé a stredné podniky poskytujúce služby v oblasti autoprofesií a ďalšie inštitúcie v SR i zahraničí.

Akreditácia vytvorených výučbových materiálov

Cieľom aktivity je zabezpečenie akreditácie výučbových materiálov vytvorených v rámci projektu a ich odsúhlasenie Ministerstvom školstva SR.

Partneri projektu

Počet návštev: 3527663

Zriaďovateľ

Duálna akadémia z.z.p.o. J. Jonáša 5, 841 08 Bratislava:

Kontakt

  • Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia
    J. Jonáša 5
    843 06 Bratislava 49
  • 02/69 307 210
    fax: 02/64 776 875