Navigácia

STEP AHEAD PAT ALT INTERCAR VoLanT Učebňa KV EdTWIN 2010 Grafické systémy I Grafické systémy II PC ZAP SR Deň dievčaťa v technike Európsky sociálny fond Digitálne štúrovstvo I. Digitálne štúrovstvo II. Mobilné jazykové laboratórium LDV, ERASMUS+ / mobility - odborné stáže študentov v zahraničí Zelená energia / solárna autodráha / Nadácia VW GREEN WHEELS Greenpower

Naše projekty

GREEN WHEELS

o_projekte_GREEN_WHEELS.pdf      Brozura_GreenWheels_A5_SK.pdf

Radi by sme vás informovali, že v novembri 2016 začal nový projekt s názvom Green Wheels – Operation, repair and service of hybrid and electric cars realizovaný v rámci programu Erasmus +.

Projekt sa zameriava na tvorbu tzv. Blended learning vzdelávacích materiálov v oblasti údržby a opráv hybridných a elektrických vozidiel pre žiakov učebných a študijných odborov na stredných školách v oblasti automobilového priemyslu. V projekte je kladený dôraz na využívanie inovatívnych učebných metód, ako napr. tzv. Metódy kritického myslenia, bádateľského učenie, metódy prevrátenej  triedy, metódy CLIL a iných. V projekte sa snažíme o tvorbu kvalitných a inovatívnych materiálov pre učiteľov a žiakov, súčasťou projektu budú aj školenia učiteľov v nových metodických prístupoch. V projekte tiež vytvoríme nové kurikulum pre oblasť údržby a opráv hybridných a elektrických vozidiel v súlade s požiadavkami ECVET a EQUAVET tak, aby dochádzalo k unifikácii a štandardizácii výsledkov vzdelávania naprieč krajinami.

Výstupmi projektu budú e-learningové interaktívne výučbové moduly podporené LMS, pracovné listy a videá pre praktickú výučbu, metodické materiály pre učiteľov, online výkladový slovník odborných pojmov v 4 jazykových mutáciách, ECVET systém pre daný odbor a školenia učiteľov.

Projektové konzorcium pozostáva zo 14 partnerov zo 4 krajín – Slovenská republika, Česká republika, Veľká Británia a Maďarsko. V každej z projektových krajín je v projekte zapojená jedna škola v odbore automobilového priemyslu, jedna profesionálna organizácia v tomto odbore a vedúce inštitúcie na poli vzdelávania. Projekt vedie česká organizácia Centre for Modern Education, ktorá má bohaté skúsenosti s administráciou medzinárodných projektov vo vzdelávacej oblasti.

Naša škola – Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia je zapojená v tomto projekte. Našou úlohou bude testovanie a vykonávanie pilotáže novo vyvíjaných výučbových materiálov.

Ďalší partneri v odbore (tj. profesionálne organizácie na poli automobilového priemyslu) obohatia novo vyvíjané materiály o súčasné poznatky v odbore a budú tiež poskytovať profesionálnu spätnú väzbu. V projekte sú ďalej zapojené vedúce vzdelávacie inštitúcie, ktoré sa budú zaoberať tvorbou ECVET v tomto odbore a budú dohliadať na to, aby novo vznikajúce materiály spĺňali potrebné kritériá danej legislatívy v uvedených krajinách.

Cieľom projektu je okrem skvalitnenia a inovácie výučbových materiálov pre žiakov  automobilového odvetvia tiež to, aby sa tento odbor stal atraktívnym pre uchádzačov a zároveň, aby absolventi našli lepšie uplatnenie na trhu práce a mali potrebné zručnosti vo svojom odbore.

Informácie o projekte nájdete na webe www.gwproject.eu

Okrem našej školy sú v projekte zapojení slovenskí partneri – Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky,  Štátny inštitút odborného vzdelávania, Centre for Modern Education Bratislava.

Počet návštev: 3527822

Zriaďovateľ

Duálna akadémia z.z.p.o. J. Jonáša 5, 841 08 Bratislava:

Kontakt

  • Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia
    J. Jonáša 5
    843 06 Bratislava 49
  • 02/69 307 210
    fax: 02/64 776 875