ŠTUDIJNÉ ODBORY UČEBNÉ ODBORY NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM - od 1.9.2018 opäť v ponuke

NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM

prihlaska_na_NS.doc

Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A (maturita)

Dĺžka štúdia: 2 roky

Forma štúdia: externá (diaľková) (pre absolventov 3-ročného UO autoopravár)

2493 L predaj a servis vozidiel

Absolvent študijného odboru 2493 L Predaj a servis vozidiel je kvalifikovaný odborný pracovník, schopný uplatniť sa na pozícií predajnej starostlivosti o zákazníka  v predajných strediskách. Jeho praktické uplatnenie je možné na poste predajcu vozidiel a predajcu náhradných dielov. Je nielen technicky znalý, ale aj marketingovo pripravený s osvojenými znalosťami logistiky a podnikateľskej etiky.

SkVP_PREDAJ_A_SERVIS_VOZIDIEL.pdf

ucebne_odbory_pre_predaj_a_servis_vozidiel.doc


Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A (maturita)

Dĺžka štúdia: 2 roky

Forma štúdia: externá (diaľková) pre uchádzačov 18+, ktorí sú vyučení v odboroch.pdf

2414 L strojárstvo 04 podnikanie a služby

Absolvent daného odboru má vedomosti a zručnosti z oblasti využívania nových odborných poznatkov strojárstva, skladovania, obchodu a služieb v strojárskom priemysle (prezentácia, predaj, vizuálna kontrola výrobkov, atď.).
Absolvent získal vedomosti a zručnosti z oblasti zobrazovania strojových súčiastok, konštrukčných a technologických postupov, základov elektrotechniky, automatizácie, elektroniky a vedomosti ekonomického charakteru.
Absolvent je kvalifikovaný odborný technický pracovník, schopný samostatne spracovať technologické postupy a výrobnú dokumentáciu pre nový výrobok, je pripravený na odborné práce pri výrobe strojárskych výrobkov, ich predaji, servise, či vedení agendy hospodárenia.

SkVP_STROJARSTVO.pdf

ucebne_odbory_pre_strojarstvo.doc


 

 

 

Počet návštev: 3587533

Zriaďovateľ

Duálna akadémia z.z.p.o. J. Jonáša 5, 841 08 Bratislava:

Kontakt

  • Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia
    J. Jonáša 5
    843 06 Bratislava 49
  • 02/69 307 210
    fax: 02/64 776 875